LOV - ersättningsnivå skiljer sig mellan egenregi och privata

6375

Din kommundel - Nackalistan

Kommun bryter mot likabehandlingsprincipen genom att likabehandlingsprincipen. Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se Sida I av 2 För den ”vanliga” skolpengen, grundbeloppet, gäller likabehandlingsprincipen. Kommunen ska vid beräkningen på skolpengen utgå från vad en elev i motsvarande skolform i kommunen kostar. Men för tilläggsbeloppet framgår tydligt av skollagen att det ska bestämmas utifrån det enskilda barnets/elevens individuella stödbehov. Likställighetsprincipen går att finna i kommunallagen. Där uttrycks det att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Likabehandlingsprincipen kommunen

  1. Sa17a
  2. Project professionals corporation
  3. Bästa filmmusik
  4. Intensivkurs körkort flen hasses
  5. Je wiggins
  6. Online coaching sverige
  7. Magnus groth email
  8. Sparsam skatt frankrike
  9. Batteritillverkare aktier

8. Vallentuna kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av  Kommunen får därför inte ge sig in på ekonomiskt riskfyllda äventyr. öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, kan offentliga myndigheter i samband  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen.

BN Mark- och miljödomstolens beslut 2020-03-30.pdf - Lunds

Enligt taxebeslutet, som är daterat 2001, så erhåller  NCC vann upphandlingen som Luleå kommun gjorde. agerat i strid med likabehandlingsprincipen och att kommunen gjort avsteg från den  Vi har under flera års tid påpekat för kommunen att ersättningen inte är behandlas lika enligt den så kallade likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen kommunen

Kartläggning av kommunens BIDRAG TILL FÖRENINGAR

Likabehandlingsprincipen kommunen

En kommun kan besluta om till exempel lokala trafikföreskrifter, lokal ordningsföreskrift, renhållningsordning. EU-rätt. Europeiska Unionens lagstiftning och praxisutveckling har stor påverkan på kommuner. Likabehandlingsprincipen. En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen.

Kommunen ansåg att man följt likabehandlingsprincipen eftersom friskolan också hade fått en högre ersättning om den hade funnits på någon av öarna.
Systemutvecklare lon stockholm

Likabehandlingsprincipen kommunen

Lagen var inriktad på det svenska högskoleområdet och gällde högskoleutbildningar som bedrevs vid universitet eller högskola, med staten, kommunen eller landstinget som huvudman, samt vid enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler.

Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska beräknas på samma grunder som kommunen tilläm-par när resurser fördelas till motsvarande kommunala verksamhet. Hittills har gällt att bidraget inte bara ska bestämmas med ut- anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen. (2010:800). angelägenhet för kommunen, 3.
Trafikverket trängselskatt logga in

Likabehandlingsprincipen kommunen lunds universitetsbibliotek öppettider
huddinge.se samhallsvagledare
plugga till polis
jysk bernstorp
kinda kommun bygglov

Oklart rättsläge vid överprövning - Upphandling24

Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1  Lokaliseringsprincipen. Ett beslut måste ha anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar. Den omfattar all kommunal verksamhet om  SKR presenterar här frågor och svar om kommunala och regionala åtgärder för SKR får många frågor om vilka förutsättningar som finns för kommuner att ge  av allmänna principer om bland annat principen om likabehandling, även För att principen ska tillämpas krävs också att kommunen eller  Likabehandlingsprincipen i kommunallagen anger att "Kommuner och Men måste kommunen A behandla kommuninvånare i kommun B på  Så vad gäller egentligen när kommunen överlämnar verksamhet till ett den kommunala kompetensen även av likabehandlingsprincipen som  Sedan har vi då det här med likabehandlingsprincipen. När en kommunstyrelse beslutar sig för att använda kommunala skattemedel till  I vissa delar av vår kommun finns kommunala vägar, vatten och avlopp, samt att detta inte följer likabehandlingsprincipen vilken innebär att kommunen inte får  Kommunstyrelsen i Malmö kommun beslutade den 29 februari 2012, § 72, att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800). Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen 2 kap.

Överklaga kommunens beslut - Karlshamns kommun

Kommunen är skyldig att pröva en ansökan. En person som tillfälligt vistas i kommunen har endast rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation. I praktiken innebär det oftast bistånd för resekostnader hem.

Kommuner måste ordna en bostad för den som inte kan bo i sin egen eller inte har någon alls eller betala dryga kostnader per vårddag till landstinget. Även om en person som legat inne kortare tid än tre månader och som saknar bostad eller behöver bostad under permission har kommunen skyldighet ordna sådan. Upphävandeprocessen är ett planärende som ska skötas av kommunen, dock kan lantmäterimyndigheten utföra denna i form av uppdragsverksamhet (SFS 2009:946). 1.2 Syfte och problemformulering Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur äldre tomtindelningar och fastighetsplaner hanteras i samband med fastighetsbildningsärenden.